Запитване за оферта

*Вашето Име:
(задължително поле)
Вашата длъжност:
Вашият телефон:
*Email:
(задължително поле)
Име на компанията:
БУЛСТАТ:
Година на регистрация на дружеството:
Регистрация по ЗДДС?
Да Не
Година на регистрация:
Регистрация по ЗА?
Да Не
Година на регистрация:
Основна дейност:
Друго:
Имате ли в момента главен счетоводител:
Да Не
Ако сте отговорили с Да, каква е основната причина да търсите нов счетоводител?
Питам само за информация
Последен ревизиран период на дружеството:
По ЗДДС
По ЗКПО
Ревизия от НОИ
Посочете, от колко търговски обекта се извършва дейността на дружеството.
Посочете, средносписъчният брой на Вашите служители.
Посочете, приблизителния брой на издаваните от Вас фактури на месец.
Посочете приблизителния брой на фактурите за покупки на месец.
Посочете приблизително, какъв % от приходите и плащанията Ви минават по банков път.
%
Моля, дайте по конкретна информация за Вашата дейност, която би помогнала за изготвяне на нашата оферта.
Какъв тип счетоводно обслужване желаете?
Абонамент
Абонамент + ”Мобилен Офис”
ТРЗ мениджмънт
Почасово заплащане
Само за годишно приключване
друго(моля уточнете)
Желаете ли...
да следим за стоковите наличности-ежемесечно /Складово стопанство/?
да подаваме целия пакет декларации и дискети в НАП и статистика?
да подаваме банкови документи и да работим с ваша банка?
да подаваме декларации в Статистиката /тримесечни/?
да следим за вземания от клиенти и задължения към доставчици?
да издаваме електронни фактури към клиенти? други (моля уточнете)
Ползвате ли складова програма?
Да Не
Какъв счетоводен софтуер ползват Вашите счетоводители в момента?
Моля, посочете други изисквания към бъдещите Ви счетоводители:
Предвиждан месечен бюджет за счетоводно обслужване включително и осигуровките (в EURO):
EUR
Желаете ли да се свържем с Вас за детайлизиране на „ ON - Line Офертата”?
Да Не
Моля, посочете от къде имате информация за нашия сайт и фирма.
Желаете ли в бъдеще да получавате информация относно наши презентации и програми?
Да Не
Желая отговор:
до 48 часа до 1 седмица