Финансов Консултинг

         От 2016 г., ЕВРОТИМ разшири дейността си, предлагайки комплексно консултиране на фирми и дружества за оптимизиране на капиталовата им структура и корпоративно преструктуриране, с цел стратегическо развитие и прилагане на работещи бизнес модели, за привличане на свеж ресурс от финасовите пазари.

         Нашият екип успешно консултира дружества, които желаят да се търгуват на регулиран пазар, като публични дружества и емитенти на ценни книжа, инвестиционни компании, борсово търгувани дялови дружества, дружества със специална инвестициона цел или на такива, които желаят да прекратят търговията на издадени от тях ценни книжа.


Виж още:


EUROTEAM