Счетоводна услуга в детайли

Нашата услуга включва всички необходими счетоводни процедури, даващи изчерпателна управленска информация, същевременно с това покрива всички законови изисквания, като е подходяща за юридически лица регистрирани по ЗДДС, подаващи VIES и Intrastat декларации.

 

По-детайлно услугата ни включва следните дейности и не само:

 

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Осчетоводяване на фактури към клиенти
 • Осчетоводяване на клиентски плащания
 • Осчетоводяване на фактури от доставчици
 • Осчетоводяване на плащания към доставчици
 • Издаване на електронни фактури към клиенти
 • Заприхождаване на ДМА и ДНА
 • Изготвяне амортизационен план на ДМА и ДНА
 • Начисляване и осчетоводяване амортизациите на ДМА и ДНА
 • Изчисляване на заплати, ДОД, ДОО, ДЗПО, ЗО
 • Осчетоводяване на заплати, изготвяне на ведомости и фишове на заплати
 • Месечно изготвяне и подаване на декларации за НАП – декларации 1, 6, чл. 62 от КТ, КСО и ЗСО
 • Заприхождаване и отписване на стокови потоци – складово стопанство
 • Следене на стоковите наличности
 • Равняване на банкови сметки
 • Генериране на протоколи за ВОП и ВОД
 • Осчетоводяване на митнически декларации
 • Месечно изготвяне и подаване на справка-декларации по ЗДДС за НАП
 • Месечно изготвяне и подаване на VIES декларации за НАП
 • Месечно изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации
 • Изчисляване на авансов корпоративен данък и ДДС
 • Изчисляване на алтернативни данъци
 • Месечно изготвяне на платежни нареждания към НАП
 • Изготвяне на управленски справки и отчети
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО
 • Годишно изготвяне на декларации по ЗКПО за НАП и НСИ
 • Данъчна и правна защита, процесуално представителство.

Виж други административни услуги:

 

EUROTEAM